This post is also available in: svSvenska (Swedish)

Integritetspolicy

 

 1. Inledning

I maj 2018 trädde ett nytt regelverk kring hantering av personuppgifter och känslig data på webbplatser i kraft. Dessa regler sammanfattas i GDPR – General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen som den kallas i Sverige. Regelverket ersatte personuppgiftslagen (PUL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Vid besök på denna webbplats, kan Firma Carin Lagergren (“Firma Carin Lagergren“, “vi“, “oss“) samla in och behandla personuppgifter (“Personuppgifter“) om dig.

Med “Personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy“) beskriver vilka Personuppgifter Firma Carin Lagergren samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas. 

I denna text innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter som; insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, framtagning, läsning, spridning, justering, radering och förstöring.

Integritetspolicyn gäller för all kontakt med Firma Carin Lagergren, exempelvis: besök på webbplatsen www.carinlagergren.com, förfrågningar via mail, telefon eller kontaktformulär. Integritetspolicyn gäller även för de som är kund hos Firma Carin Lagergren via avtal. Alla rättigheter du har gällande vår hantering av dina Personuppgifter finner du längre ner under stycket ”Rättigheter”.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter är Firma Carin Lagergren med organisationsnummer. 19850606-0345

Kontaktuppgifter:

 • Besöksadress: Drottningholmsvägen 364, 168 73 Bromma.
 • Mail: info@carinlagergren.com
 • Telefon: 070 333 63 18

 

 1. Behandling av personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.

 

Vi samlar enbart in dina Personuppgifter i den mån det är nödvändigt. Till exempel samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för någon av våra tjänster, när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback eller på annat vis kontaktar oss. Vårt främsta syfte för att behandla Personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden gentemot våra kunder. Vi samlar även in uppgifter om de som ännu inte är kund hos oss men önskar att bli kontaktade.

Firma Carin Lagergren finns i sociala medier, på både Facebook och Instagram. På dessa plattformar publicerar Firma Carin Lagergren inlägg, bilder och videos i syfte att marknadsföra Firma Carin Lagergren När något publiceras i våra kanaler på sociala medier kan vi komma att behandla Personuppgifter såsom namn och foto, men endast om vi givits samtycke av dig (eller av målsman). Ett samtycke som är fritt att återkallas – Personuppgiften raderas då utan onödigt dröjsmål.

De typer av Personuppgifter som vi samlar in kan, exempelvis, omfatta:

 • Kontaktuppgifter: Namn, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer, befattning, titel, språk
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter: Fakturaadress, betalningsvillkor, bankkontouppgifter samt övrig betalningsinformation som du delat med oss.
 • Avtals- och tjänsteuppgifter: Avtalstid, uppsägningstid och annan avtalsinformation.
 • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med att du kontaktar oss)

Insamling av dina personuppgifter kan ske via: 

 • Vår hemsida, ex. när du kontaktar oss via kontaktformulär eller fyller i intresseanmälan.
 • När du kontaktar oss via e-post, brev eller telefon.
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor, events och utbildningstillfällen.
 • Vi kan även samla in Personuppgifter när vi mäter och analyserar vår aktivitet i sociala medier.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Information om rättslig grund från Datainspektionen.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Köp av vara eller tjänst

Fakturering för tjänst

Kontakt angående beställd tjänst

Administration av avtal etc.

Avtal

Utskick av inbjudningar till events

Utskick av offertförslag

Kontakt, ex. besvara frågor via e-post

Besök till hemsida

Intresseavvägning

Referenser till tredje part

Nyhetsbrev, utskick av information

Samtycke

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke, beroende på innehåll.

 

 

 • Cookie filer

En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

 • Vilka vi delar dina data med

Vi tar ansvar för den data du delar med oss och vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina Personuppgifter till tredje part. Undantaget de underleverantörer som Firma Carin Lagergren anlitar för att utföra en tjänst, nödvändig för att driva vår verksamhet som exempelvis fakturering och hantering av webbplatsen. Dessa parter är införstådda med Firma Carin Lagergrens integritetspolicy och att Personuppgifterna skall betraktas som konfidentiella och inte får användas för andra ändamål än det som överenskommit.

Vi kan också komma dela dina Personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina Personuppgifter skulle behöva delges annan mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta och be om ditt samtycke.

 • Hur länge vi behåller uppgifter

Vi sparar endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. Vi sparar detta för att kunna ge dig fullgod service genom att kunna gå tillbaka och titta i historiken vad som sagts och avtalats eller beställts. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem. Gäller det förfrågningar om priser eller annan information som inte rör befintlig kund sparar vi det i 1 månad.

 

 1. Rättigheter

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att när som helst (en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina Personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Radering av Personuppgifter kan dock inte ske om det krävs för att fullgöra ett avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling som sker med stöd av intresseavvägning och rätt till att få dina Personuppgifter begränsade under tiden som det utreds huruvida våra skäl väger tyngre än dina intressen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Om eventuell begränsning skulle komma att upphöra kommer du att informeras om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina Personuppgifter strukturerat överförda i ett elektroniskt format att överlämna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss och har därmed rätt att få alla uppgifter vi har, som samlats i samband med detta samtycke raderade.

Rätt att klaga

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig.

Om du har synpunkter på, invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter utifrån gällande lagar och regler så ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina Personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

 1. Säkerhet

Hur vi skyddar din information

Vi följer rimliga standarder för skydd av Personuppgifter och endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter. Vilka Personuppgifter som hanteras bestäms av arbetsuppgiftens ändamål och omfattning.

Vi sparar inte Personuppgifter längre tid än det som är nödvändigt. Datan lagras strukturerat på företagets dator och backas upp på en extern hårddisk. Viss information, så som telefonnummer och e-mailadress finns i företagets telefon och i adresslistan på företagets G-mail. Samtliga är lösenordskyddade och där möjligt med flerstegsverifiering.

 

 1. Ändringar

Firma Carin Lagergren förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn då den kan komma att uppdateras. Om vi gör betydande ändringar meddelar vi dig om dessa via e-post eller liknande. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att du har fått ett sådant meddelande samtycker du till uppdateringarna i denna policy i den utsträckning som lagstiftningen tillåter det.